latest Post

Showing posts with label Thống kê mô tả. Show all posts
Showing posts with label Thống kê mô tả. Show all posts

Thống kê mô tả trên SPSS: Thống kê trung bình, min, max, độ lệch chuẩn

Ở bài viết  Thống kê mô tả trên SPSS: Thống kê tần số và biểu đồ chúng ta đã nắm được cơ bản về lý thuyết thống kê mô tả và cách thực hiện ...
Read More

Thống kê mô tả trên SPSS: Thống kê tần số và biểu đồ

Thống kê mô tả là kỹ thuật giúp người nghiên cứu mô tả tổng quát về đặc điểm của mẫu nghiên cứu và kết quả khảo sát có được. Ví dụ: mẫu khả...
Read More